piatok , 1 júla 2022
Home / Dieťa / Školstvo – výber školy (1. časť)

Školstvo – výber školy (1. časť)

Kto by už do školy nechodil? Nie každý ju má rad, nie každý sa z nej teší, ale všetci ju potrebujú. Teda až na pár výnimiek, ktoré by dav tak či tak prerazili hlavou (vyhadzovač), nevšednou myšlienkou (vynálezca alebo inovačný podnikateľ) či rýchlymi nohami a silnými pažami (športovec). Všetci ostatní by sa, v mene vlastného dobra, mali zapojiť do vzdelávacieho procesu.

Škola je zariadenie, ktoré slúži na hromadné vzdelávanie osôb v presne stanovenom čase, v zmysle jasne zadefinovaných pravidiel, noriem a štandardov. Neplní len vzdelávaciu funkciu, ale aj výchovnú: deti sa učia prijímať povinnosti, osvojovať si časové limity a spoločensky prijateľné normy.

Všetko je v poriadku a nakročené správnou nohou, ak dieťa – žiak akceptuje všeobecne prospešné rozhodnutia s radosťou v tvári, ktorá sa na dôvažok odzrkadlí aj v jeho žiackej knižke. Pri správnom prístupe, motivácii a angažovanosti sa deti do kolobehu školských povinností začlenia ľahko a záťaž, ktorá sa im v súčasnosti kladie na plecia, znášajú hrdinsky, dokonca bez povšimnutia. Niektoré…

Škola 2

Nie každé dieťa sa dokáže prirodzene a v plynulom tempe zaradiť, „upratať“ do kolektívneho procesu vzdelávania. Deti, ktoré vyčnievajú, sa škola snaží obrúsiť – konzervatívna typ zariadenia, prípadne škola ku svojim „vyčnievajúcim“ zverencom zaujme individuálny prístup – inovatívna škola. V dnešnej dobe sú mnohí rodičia nútení vyhľadávať špecifické formy výučby, aby svojim deťom umožnili prirodzený, beznátlakový vývin osobnosti v ich vlastnom, individuálnom tempe.

Rodičia školopovinných detí vyberajú školu podľa typu zriaďovateľa z nasledovnej ponuky:

1. Štátne školy – zriaďovateľom je obec, samosprávny kraj, krajský školský úrad. Financuje ich štát. Väčšinou sa jedná o tradičné školy konzervatívneho typu,  ktoré sa, vzhľadom na finančné dopady školskej legislatívy, vyznačujú vysokým počtom žiakov v triede aj na škole. Z tejto ponuky si rodič môže vybrať menšiu školu (dedinské školy, malotriedky), ktorej zriaďovateľom je obec.

2. Cirkevné školy – zriaďovateľom je štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť. Financované sú štátom, prípadne dobrovoľnými príspevkami, darmi, sponzormi. Cirkevné školy sa vyznačujú väčším dôrazom na výchovnú funkciu zariadenia a samozrejme na vzdelávanie v duchu náboženských hodnôt.

3. Súkromné školy – zriaďovateľom je iná právnická alebo fyzická osoba a sú financované štátom, rodičmi, sponzormi. Vyznačujú sa lepším vybavením školského zariadenia, priestorov a vyššími nárokmi na pedagogických zamestnancov.

Školy, bez ohľadu na typ zriaďovateľa, sú financované na základe normatívneho princípu (normatívny príspevok na každého žiaka) podľa počtu žiakov a administratívnej zaťaženosti školy (zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov v zmysle zákona č. 630/2008 Z. z.).

Začiatkom 90. rokov minulého storočia sa na Slovensku začali zakoreňovať alternatívne formy vzdelávania, ktoré si nachádzajú svoje pevné miesto v slovenskej školskej sústave. Medzi najznámejšie alternatívne školy patrí Waldorfská, ktorá vychádza z myšlienok a filozofie Rudolfa Steinera (1861-1925) a je založená na princípoch celostnej výchovy. Dôraz sa kladie na psychohygienu, návrat k prírode a vzťah učiteľ- žiak.  Druhou najznámejšou alternatívou ku tradičnej forme vzdelávania je pedagogika podľa Marie Montessoriovej (1870 – 1952), ktorá vychádza z neautoritatívneho prístupu sprievodcu (učiteľa) k dieťaťu. Montessoriovská škola je zameraná na vedenie dieťaťa k zdravému sebavedomiu nenásilnou a netrestajúcou cestou, pričom sa ono samo často podieľa na rozhodovaní o priebehu vzdelávania (čas, miesto, dĺžka procesu vzdelávania, výber pomôcok, materiálu, z ktorých sú pomôcky vyrobené a iné).

V prípade, že ste si stále nevybrali, prinášame vám ešte ďalšie dve netradičné možnosti, ako svoje dieťa priviesť k vzdelaniu:

4. Žiadna škola  alebo domáce vzdelávanie. V slovenských podmienkach sa jedná o veľmi zriedkavú formu výučby, ktorú štát „toleruje“, ale príslušnou legislatívou (zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), konkrétne §24) aj komplikuje. Okolo tzv. homeschoolingu sa zoskupila iniciatíva rodičov vo forme občianskeho združenia „Domáce vzdelávanie na Slovensku“, v rámci ktorého si členovia združenia vymieňajú skúsenosti, odbornosti a organizujú vzájomné stretnutia.

5. Vlastná škola. Nech to znie akokoľvek bizarne, pani Mária Staňková sa vybrala touto cestou a založila si vlastnú školu. Po rokoch strávených vzdelávaním vlastných detí v domácom prostredí sa pustila do boja za šťastnú detskú dušu v súlade s materinskou intuíciou! O jej mladej škole, škôlke a zaujímavých aktivitách vám prinesieme rozhovor v ďalšom článku.

Ak si lámete hlavu, ako z tohto kolotoča vystúpiť, jednou z možností je brzdiť vlastnými nohami. Lepšie však bude prispieť k jeho chodu alebo sa priamo začleniť do kontrolného mechanizmu systému krútivého momentu.

Školstvo by malo byť dobre fungujúci, vyvíjajúci sa, aktívny, zdravý organizmus, ktorý prihliada na požiadavky všetkých zúčastnených strán: škola – dieťa – učiteľ – rodič!!! Komunikácia je slovo, ktoré sa skloňuje na všetkých organizačných úrovniach, preto by malo mať svoje výsostné a neplatené miesto aj vo vzdelávacom procese tak, aby kolobeh informácii prúdil všetkými smermi. Dieťa je unikátny, živý systém, ktorý sa približuje k dospelosti, ale do procesu vzdelávania sa začleňuje v detskom veku. Preto treba k nemu pristupovať INDIVIDUÁLNE, citlivo, výchovne, niekedy s prvkami autoritatívneho konania v prirodzenej forme.

Škola 3

Individuálny prístup znamená objektívne zhodnotiť špecifické požiadavky každého jedného dieťaťa na jeho osobitej úrovni. To znamená, že niektorým deťom vyhovuje bežný typ školy plný detí, s pevnými regulami a súťaživou formou vzdelávania. Zatiaľ čo iným deťom vyhovuje malotriedka s 10 žiakmi rôzneho veku v jednej miestnosti, so skúsenou, láskavou učiteľkou za katedrou, bez ohľadu na to, kto je zriaďovateľom malého školského zariadenia.

Či už s nami súhlasíte alebo nie, komunikujte! Komunikujte s učiteľmi, s riaditeľom/kou školy a s vašimi deťmi na prvom mieste. Vaše vlastné deti vám samé povedia, ktorá cesta je pre nich najlepšia tak, aby sa ňou nestala tá poza školu!!!

Zdroj: www.minedu.sk, slovakiasite.com, wikipedia.com; foto: pixabay.com

Uložiť

Uložiť

Komentáre

komentáre