streda , 20 októbra 2021
Home / Dieťa / Masha a Medveď podľa tvorcov: “Nevedeli sme, či bude mať tento projekt úspech”

Masha a Medveď podľa tvorcov: “Nevedeli sme, či bude mať tento projekt úspech”

Aj vy poznáte seriál Máša a Medveď? Kto by túto malú nezbednicu a jej veľkého kamaráta nepoznal, že?

Zaujímalo vás niekedy, ako taký seriál vzniká? Koľko trvá jeho tvorba, koľko ľudí sa na ňom podieľa a hlavne, či niekde vo svete nejaká reálna Máša existuje?

Príliš veľký úspech

Seriál sa teší veľkej obľube u detí po celom svete. Jej tvorcov to, samozrejme, teší, a preto sú touto energiou, ktorá zo všetkých úspechov prúdi, poháňaní, aby tvorili pre detičky aj ďalej. My sme mali tú česť porozprávať sa s jedným zo senior tvorcov postavičiek Máši a Medveďa, pánom Alexandrom Goncharovom, za čo sa chcem poďakovať manažérke Leyle Akhmedovej a Dashe Katiba za to, že mi tento rozhovor sprostredkovali. Aj ja, veľkáčka, som si uspokojila zvedavosť veru.

1.Kde sa vzal nápad na tvorbu Máši?

Masha a Medveď je jeden z najúspešnejších seriálov vo svete a deti po celom svete vedia, kto to vlastne Máša a jej kamarát Medveď sú. Mashina postava je založená na reálnej osobe. V roku 1990 Oleg Kuzovkov, náš umelecký režisér, zahliadol malé dievča počas svojej dovolenky. To dievča bolo také vynaliezavé a otvorené, že dokázalo ľahko prísť k cudziemu a  hrať s ním šach, alebo si nahodiť  plávacie plutvy a ísť s ním plávať. Neskôr sa dovolenkári začali pred dievčatkom skrývať, bola pre nich moc živá, ale stala sa inšpiráciou pre Olega.

Nerozluční priatelia
Nerozluční priatelia

2.Akú technológiu alebo kresliacu techniku používate na tvorbu Máši?

Pracujeme v klasickej 3D animácii. Keď sme začínali, kritérium kvality pre nás boli tvorby Pixaru a DreamWorks. Teraz je Máša a Medveď jedným z najdrahších animovaných televíznych seriálov, aké kedy boli vyvinuté, kvalitou sa zhodujúc s najlepšími svetovými animačnými štúdiami.

3.Mali ste predstavu Máši od začiatku, alebo je jej konečná verzia výsledkom nejakého procesu?

Podľa pána Loveika: „Nebolo jasné, či bude projekt úspešný, alebo nie.“ Ale tvorcovia mali od začiatku hotových osem scenárov  a celý projekt. Našťastie, investori boli ochotní počkať päť rokov na sprojektovanie a dosiahnutie akéhosi vyrovnania. A teraz vidíme úžasné výsledky projektu.

Máša v procese kresby
Máša v procese kresby

4.Mohli by ste nám opísať proces tvorby?

Scenár pre každý diel je písaný Olegom Kuzuvkovom, tvorcom. Príbeh je potom tvorený podľa scenára a obsahuje minimálne 2000 slideov. Po tom, čo tím ukončí dej epizódy, začína práca na 2D animácii. Na tejto pozícii animátori definujú trvanie každej scény v epizóde, ako sú postavy umiestnené a ako spolu pasujú. Až keď je produkčný krok hotový, je epizóda poslaná na narozprávanie. Je dôležité prejsť dabingom predtým, než sa pristúpi k 3D animácii, keďže 3D animátori potrebujú zhodu v rozoznávaní zvuku postavy s tým, aká intonácia a aké emócie sa zahrajú, aby sedel zvuk s hovorenou verziou. Aby konečná verzia a mimika na postavách bola realistická.

3D Animácia:

3D Animácia začína hneď po tom, čo sa nahrá dabing. Animátori manipulujú so všetkými pohybmi, ktoré sa počas scény stanú – otváranie dverí, branie kníh z poličky, oživujú postavy a ovládajú ich ako bábkoherci.

Prevedenie:

Prevedenie dá dokopy všetky hore spomenuté procesy. Interpreti vyfarbujú šedé 3D modely a pridávajú im detaily ako medveďov kožuch, Mášine vlasy. Nastavujú svetlá a počasie, ako je napísané v scenári.

Kompozícia:

Posledná zastávka v produkcii, kde skladatelia prechádzajú všetky scény epizódy, kontrolujú intenzitu farieb, uhládzajú okraje 3D postáv a dávajú všetko dokopy, aby dostali celú epizódu. Potom je posunutá na schválenie režisérovi a scenáristovi a zaslaná na náš oficiálny YouTube kanál.

O zábavu a dobrodružstvo nie je núdza
O zábavu a dobrodružstvo nie je núdza

5.Sú nejaké zmeny v tvorbe na začiatku série a teraz?

Na začiatku sme nemali toľkých animátorov ako teraz. Teraz máme 100 kvalifikovaných animátorov v produkcii, čím kvalita iba stúpla.

6.Ste spokojní s úspechmi, ktoré Máša a Medveď dosiahli?

Máša a Medveď dosiahli obrovský úspech. Momentálne máme tri projekty. Hlavný – Máša a Medveď a dva vedľajšie: Mášine rozprávky a Mášine strašidelné príbehy. V Máji 2016 bol náš tvorca Oleg Kuzuvkov vyhlásený Animátorským Magazínom ako Inovátor v kreatívnom aspekte animácie. Dodnes bola Máša vzhliadnutá na YouTube viac ako 20 biliónkrát. Epizóda „Recept na katastrofu“ dosiahla 1,8 bilióna vzhliadnutí, čím obsadila šiestu priečku v rebríčku najsledovanejších videí. Kidscreen magazín vyhlásil Animaccord Animation Studio ako jedného z top 50 lídrov na animátorskom trhu a top 10 produkčných spoločností v októbri 2015. Máša a Medveď vyhrali cenu Kidscreen award za najlepšiu animáciu kreatívneho talentu za rok 2015. Seriál sa stal súčasťou zoznamu programov, ktoré sa stali klasikou, podľa Animation magazine. Bola preložená do viac ako 25 jazykov a vysielaná vo viac ako 100 krajinách. Anglický YouTube kanál dosiahol 240 miliónové vzhliadnutia. Seriál je vysielaný Netflixom v Severnej a Latinskej Amerike, Veľkej Británii, Austrálii, Novom Zélande, Francúzsku.. Ako vidíš, je ťažké nebyť spokojný s takým úspechom!

7.Ako dlho trvá tvorba jednej časti seriálu?

Máme okolo 100 ľudí v štúdiu, ktorí na jednotlivých epizódach pracujú súčasne a trvá to asi 6 mesiacov vždy.

Ďakujeme ešte raz!

ENG:

Masha and the Bear:It was not clear whether the project would be successful or not”

Do you know little Masha and her friend Bear? I am sure that you do. Were you curious sometimes, where idea for Masha came from? How long it takes to make one episode and how many people took part on it? And mainly: Is somewhere real Masha?

Too big success

Masha and the Bear is succesfull globaly around the world. Authors are, for sure, pleased by it and it just pushes them to more work for children in the world. We had the honor to make communication with main creator, Mr.Alexander Goncharov and I wanna thank to manager Leyla Akhmedova and Dasha Katiba for allowing it. Thank you really much. Here we go.

1.Where came idea of Masha and Bear?

Today Masha and the Bear is one of the most successful international animated series and kids from all around the world knows who is Masha and her friend Bear. Masha’s character is based on a real person. In the 1990s, the project’s artistic director, Oleg Kuzovkov, during his holidays saw a little girl. The child was so inventive and open that she could easily walk up to a stranger and play chess with him or pick up his flippers and go swimming. In a few days the vacationers started to hide from the girl – she was too active for all the people around but turned out to be an inspiration for Oleg Kuzovkov.

2.What technology or draw technic you use to create Masha and Bear?

We work in the field of classic 3D animation. When we just started the criterion of quality for us was animated movies produced by Pixar and DreamWorks. Now Masha and the Bear is one of the most expensive TV cartoon series ever developed with quality matching world’s best animation studios.

 

3.Did you have an image of future Masha from the beginning, or she was creating by the process?

According to Mr. Loveiko, “It was not clear whether the project would be successful or not,” but the creators already had eight scripts and the entire series project. Fortunately, investors were willing to wait for the projected five years before reaching break-even. And now we see great results of the project.

4.Could you describe the process of production and creation?

The scenario for each episode is written by Oleg Kuzovkov, creator of the cartoon. Then the storyboarding is developed in accordance with the script and, in general, consists of at least 2000 slides. After the team finalizes the plot of an episode, the work for the 2D animatic kicks off. At this stage, animators define the duration of each scene in an episode, how characters are placed in it and interact with each other. Only when the step of the production is finished, an episode is passed for dubbing. It’s important to proceed with dubbing before 3D animation is applied as 3D animators need to have in advance an understanding of the sounds of the characters, with what intonation and which emotions they will they act to make the lip sync and mimics of characters look realistic.

3D-animation

3D animation process begins right after dubbing has been finished. Animators manipulate all the movements that happen during the scenes – open doors, take books from bookshelves, bring characters to life and control them like puppet-masters.

Rendering

Rendering brings all the mentioned above processes together. Renders colorize grey 3D models and add such details as the Bear’s fur, Masha’s hair, etc. They set up lights and the weather in the scene as it is determined in the script.

Composing

Final stage of production, where composers review all scenes of an episode, checking intensity of colors, smoothing the edges of 3D models and bringing all together to get the full episode. Then the work is approved by the director as well as script-writer and then is being uploaded to the official YouTube of the project (MashaBearTV).

5.Are there some changes between creation at the beginning of series and now?

At the very beginning there were not that much animators working on the cartoon. However now we have about 100 professional animators involved in the production. So the quality of each episode has significantly improved.

6.Are you satisfied with the success which Masha riched?

Masha and the Bear has reached tremendous success. Currently we have three main projects: “Masha and the Bear” and two spinoffs “Masha’s tales” and “Masha’s Spooky stories”. Oleg Kuzovkov, a creator of Masha and the Bear show, was named as Innovator in Creative aspect of Animation by Animation Magazine in May, 2016. As for today, Masha and the Bear content has been watched more than 20 billion times on YouTube. Episode “Recipe for Disaster” has gained more than 1.8 billion views and has been ranked among the most watched videos on the platform, where it took sixth place. Kidscreen Magazine named Animaccord Animation Studio as one of the top 50 leaders in the world of animation (Kidscreen Hot50) and the top 10 production companies of the year in October, 2015. Masha and the Bear won a 2015 Kidscreen Award for Best Animation in the Creative Talent in February, 2015. The cartoon has been included in a list of “TV Shows Destined to be Classics,” which was compiled by the cartoon industry’s periodical Animation Magazine to mark its 250 issue. Masha has been translated into 25 languages and broadcast in more than 100 countries. An English-language YouTube channel, introduced in September 2014, has garnered more than 240 million views. Netflix screens Masha in North and Latin America, France, the United Kingdom, Ireland, Australia and New Zealand. Masha and the bear hit the ratings on YouTube, on TV channels and in cinemas. So as you can see it is hard not to be satisfied with the results!     

7.How long last creating one episode of Masha?

Now we have nearly 100 Employees at the studio who work on several episodes at the same time and it takes up to 6 months to create one episode.

 

 

zdroj: Masha a medveď manažment

source of pictures: Masha and Bear management

Komentáre

komentáre