utorok , 19 jún 2018
Home / Rodina / Partnerské vzťahy / Z právnického súdka – So sobášnym listom alebo bez? Aké sú výhody/nevýhody manželstva alebo spolužitia podľa práva?

Z právnického súdka – So sobášnym listom alebo bez? Aké sú výhody/nevýhody manželstva alebo spolužitia podľa práva?

V dnešnej dobe sa pomaly vyrovnáva počet uzatvorených manželstiev s pármi, ktoré sa rozhodnú spolu žiť bez sobášneho listu v partnerstve.  Nech sa už rozhodnete alebo ste sa rozhodli akokoľvek, prinášame 7 rozdielov týchto dvoch zväzkov z právneho hľadiska, možno na zamyslenie sa, možno pre utvrdenie svojho rozhodnutia.

1.Dedenie

Manželstvo – manžel je spolu s deťmi poručiteľa v prvej dedičskej skupine. Ak zomrie jeden z manželov, tak dedičmi sú deti zosnulého a manžel, pričom každý dedí rovnaký diel.

Partnerstvo –  partner bohužiaľ nie je automaticky dedičom. Nachádza sa de facto až v tretej dedičskej skupine spolu so súrodencami zomrelého, predbiehajú ho tak deti i rodičia zosnulého. Iba v prípade, že nededia, nastupujú súrodenci zomrelého  a partner. Pričom partner musí spĺňať podmienku, že so zosnulým žil v jednej spoločnej domácnosti, o ktorú sa starali, minimálne jeden rok pred smrťou partnera. Situácia sa samozrejme dá „ošetriť“ závetom, kedy partner odkáže určitý majetok svojmu partnerovi. I tu sú samozrejme rôzne obmedzenia.

2.Vyživovacia povinnosť

Manželstvo –  zo zákona existuje medzi manželmi vzájomná vyživovacia povinnosť. Zákon hovorí, že životná úroveň manželov má byť rovnaká. To znamená, že ak si jeden z manželov si oveľa lepšie ako druhý manžel, ten má možnosť ho žalovať na súde o výživné na manžela. Môže ísť napríklad o prípady, kedy je jeden manžel dlhodobo PN a druhý je zárobkovo činný a ničím mu neprispieva. Prípadne mamička je doma s deťmi a manžel si necháva zárobok pre seba.

Partnerstvo- partneri voči sebe nemajú zákonom danú vyživovaciu povinnosť. To znamená, že v prípade, že nie ste zosobášení a Vaša polovička si žije na oveľa vyššej úrovni ako Vy a neprispieva, ťažko ho budete žalovať o výživné na seba. I keby ste mali spoločné deti.

3.Nadobúdanie spoločného majetku

Manželstvo – uzatvorením manželstva vzniká bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Čokoľvek nadobudne jeden z manželov, patrí i druhému. Sú samozrejme výnimky, ak napríklad jeden z manželov niečo zdedí alebo dostane darom. To do BSM nespadá.

Partnerstvo – v prípade partnerstva neplatí automaticky, že čo nadobudne jeden, patrí i druhému. Obvykle, ak partneri chcú niečo nadobudnúť spolu, je potrebné to podložiť zmluvou a vec nadobudnúť do tzv. podielového spoluvlastníctva, kde sa určí, kto má aký podiel na veci. 

4.Úkony jeden za druhého

Manželstvo  – Každý z manželov je oprávnený zastupovať druhého manžela v bežných veciach, najmä prijímať za neho bežné plnenia. Konanie jedného z manželov pri obstarávaní bežných vecí rodiny zaväzuje obidvoch manželov spoločne a nerozdielne. To neplatí,  ak druhý manžel tieto účinky proti inej osobe výslovne vylúčil a ak to bolo tejto osobe známe.

Partnerstvo – ak chce jeden partner konať za druhého je potrebné plnomocenstvo, či už generálna plná moc alebo plná moc na konkrétny úkon.

5.Vdovský/vdovecký dôchodok

Manželstvo – nárok na vdovský dôchodok má iba vdova po manželovi a nárok na vdovecký dôchodok zas vdovec po manželke.

Partnerstvo – keďže ako je uvedené vyššie musí sa jednať o preživších manželov, partneri nemajú nárok na tieto typy dôchodkov.

6. Odpočítateľná položka na manžela/manželku

Manželstvo – nárok na uplatnenie si nezdaniteľnej časti základu dane na manžela/ manželku má IBA manžel alebo manželka.

Partnerstvo – partneri si nemôžu na seba uplatniť nezdaniteľné časti základu dane. Iná situácia je v prípade daňového bonusu na dieťa.

7.Možnosť exekúcie na spoločný majetok

Manželstvo – Ak má jeden z manželov dlhy, ktoré vznikli počas trvania manželstva, tieto môžu byť v rámci exekúcie uhradené i z majetku patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, teda z toho čo je společné.

Partnerstvo – v prípade, ak má jeden partner dlhy a druhý partner nie je spoludlžníkom alebo ručiteľom, nemusí sa obávať o majetok, ktorý je iba jeho. Avšak je potrebné upozorniť, že ak majú nejakú vec v tzv. podielovom spoluvlastníctve,  napríklad vlastnia spolu byt, tak exekúcia môže byť pokojne vedená i na podiel zadĺženého partnera.

foto: pixabay.com

Ahojte, som maminka dvoch chlapčekov a právnička na materskej. Písanie je pre mňa relax a dúfam, že čítanie našich článkov bude relaxom i pre vás. Vitajte na našej stránke 🙂

Komentáre

komentáre